Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Domnul Marius–Ioan Piso este Pre?edintele ?i Directorul Executiv al Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA). Este o personalitate de renume ?n domeniul ?tiin?elor spa?iale ?n Romania. ?nc? de la ?nceputurile carierei sale ?n domeniul ?tiin?ei ?i tehnicii, a contribuit la ?nfiin?area ?i conducerea Agen?iei Spa?iale Romane, la fondarea Institutului de ?tiin?e Spa?iale ?i la dezvoltarea programelor na?ionale de cercetare–dezvoltare ?n domeniul spa?ial, aerospa?ial ?i al securit??ii. Promoveaz? ?n mod activ cooperarea interna?ional? ?n domeniul ?tiin?elor ?i tehnologiilor spa?iale la nivelul Uniunii Europene, al Na?iunilor Unite ?i al altor organiza?ii interna?ionale. A contribuit la dezvoltarea unei comunit??i na?ionale dedicate cercet?rii, industriei ?i politicilor spa?iale ?i a condus cu succes aderarea Romaniei ca Stat Membru al Agen?iei Spa?iale Europene.

Educa?ie

N?scut ?n data de 7 ianuarie 1954, Marius-Ioan Piso a absolvit ?n 1982 Facultatea de Fizic? de la Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj, cu o lucrare de diplom? ?n domeniul teoriei relativit??ii generale. Din acela?i an, a ?nceput s? lucreze ca cercet?tor la Institutul de Cercet?ri Electrotehnice din Bucure?ti (ICPE), unde s-a preocupat de dezvoltarea de senzori iner?iali ?i m?sur?torilor ?n campuri slabe. ?n 1988 a devenit ?eful laboratorului, iar ?n 1990 s-a al?turat Centrului de Astronomie ?i ?tiin?e Spa?iale din Bucure?ti, unde a ?nfiin?at mai tarziu Institutul de ?tiin?e Spa?iale.

?n 1994 a ob?inut doctoratul la Universitatea ?Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i cu o tez? privind structurile spa?iu-timp, ?n 1999 devenind cercet?tor principal al Institutului de Fizic? Atomic? din Bucure?ti. ?n 1999 a absolvit studii postuniversitare la Colegiul Na?ional de Ap?rare din Bucure?ti. ?n ultima decad?, a sus?inut cursuri de tehnologie spa?ial? la Universitatea Politehnica din Bucure?ti.

Domeniile de competen?? ale domnului Marius–Ioan Piso ?n ?tiin?? ?i inginerie includ relativitatea general?, senzori iner?iali ?i fluide nano-magnetice. A condus peste 40 de proiecte de cercetare na?ionale ?i interna?ionale ?n domeniul ?tiin?ei, micro-sateli?ilor ?i managementului cunoa?terii. Este autor principal pentru 21 de brevete ?n domeniul senzorilor iner?iali ?i de gravita?ie, al comunica?iilor optice ?i al tehnologiilor nano-magnetice. A publicat ?n jurnale precum IEEE ?i Advances in Space Research.

Contribu?ii la Nivel Na?ional

A sus?inut demararea cooper?rii ?ntre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? ?i ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA). ?n 1993 a devenit secretarul executiv al ROSA ?i coordonator al programelor de cercetare. La ?nfiin?area ROSA ca organiza?ie independent? ?n 1995 a devenit primul s?u coordonator. ?n 1998 a fost numit director executiv ?i vice-pre?edinte al Consiliului Administrativ. A devenit pre?edintele ?i directorul executiv al ROSA ?n 2003.

Domnul Marius–Ioan Piso a fost cel care a pus bazele programului na?ional CDI ?n domeniul spa?ial ?i a devenit o autoritate ?n sistemul na?ional de cercetare ?i dezvoltare. ?nc? de la ?nceputurile carierei sale de manager, a promovat ?i aplicat conceptul de cercetare avansat? durabil?. Din 2003 a fost membru ?i vice-pre?edinte al Consiliului ?tiin?ific pentru Spa?iu, Aeronautic? ?i Ap?rare. A fost numit director al primului program de granturi multi-anual, AEROSPA?IAL, ?n perioada 2001 – 2005. ?n 2004 a fost pre?edintele Grupului Interministerial pentru Cercetarea ?n Domeniul Securit??ii. ?n perioada 2006 – 2009 a fost membrul Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare. Din 2012, este director al programului STAR — Tehnologie Spa?ial? ?i Cercetare Avansat?.

Contribu?ii la Nivel Interna?ional

Domnul Marius–Ioan Piso a condus procesul ?ntins pe dou? decenii de aderare a Romaniei la Agen?ia Spa?ial? European? (ESA). Dup? semnarea celui de-al doilea acord de cooperare ?n 1998, a contribuit la dezvoltarea programului dedicat Statelor Europene Cooperante, c?rora li s-a al?turat ?i Romania ?n anul 2006. Cu ?ncepere din 2009, a condus negocierile oficiale cu ESA, iar ?n 2011 Romania a devenit cea de-a doua ?ar? din spa?iul ex-sovietic membr? a ESA. ?n prezent, domnul Piso este pre?edintele delega?iei romane ?n Consiliul ESA.

La nivelul Uniunii Europene, domnul Piso este membru ?i delegat ?n mai multe comitete ?i consilii din domeniul cercet?rii spa?iale, aeronauticii ?i securit??ii. A participat la schi?area primei Politici Spa?iale Europene ?n 2003. A fost membru ?n Forumul European de Cercetare ?i Inovare ?n domeniul Securit??ii ?i ?n comitetele Programelor Cadru UE FP6 ?i FP7. ?n timpul Pre?edin?iei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, ?n primul semestru al anului 2019, domnul Piso a coordonat agenda spa?ial?.

Domnul Marius–Ioan Piso a condus participarea Romaniei la Grupul Consultativ pe Tehnologii Spa?iale din cadrul NATO ?i a coordonat organizarea primei ?ntalniri NATO a speciali?tilor ?n domeniul spa?iului, la Bucure?ti, ?n 2006. Din 2004 este delegatul Romaniei ?n Comitetul NATO ??tiin?? pentru pace ?i securitate”.

Din 1994, domnul Piso este reprezentantul ?i ?eful delega?iei romane ?n cadrul Comitetului ONU pentru Utilizarea Pa?nic? a Spa?iului Extra-atmosferic (UN–COPUS — United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space). Din acest rol a contribuit la organizarea ?n Romania a conferin?ei la nivel ?nalt UNISPACE III Regional Conference for Eastern Europe (1999) ?i la stabilirea, ?n Bucure?ti, a unui Birou regional al sistemului de management al dezastrelor UN-SPIDER (2008), la pre?edin?ia roman? a Comitetului, respectiv Subcomitetului ?tiin?ific ?i Tehnic. De asemenea, a avut un rol important ?n activitatea diverselor grupuri de ac?iune cum ar fi Managementul Dezastrelor (SPIDER), Obiecte din Apropierea P?mantului (Near Earth Objects — NEO), Grupul de Planificare a Misiunilor Spa?iale (Space Missions Planning Action Group — SMPAG) sau Grupul de Ac?iune pentru Explorarea Spa?iului ?i Inovare.

Domnul Piso a fost ales ca membru al Academiei Interna?ionale de Astronautic?, iar din 2007 este membru al Comitetului de Conducere. ?n 2005, a fost ales membru al Academiei Europene de ?tiin?e ?i Arte. ?n 1994, a devenit Secretarul Na?ional pentru COSPAR, iar din 2007 este delegatul Romaniei ?n Grupul de Observare a P?mantului.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎