Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Romania este cunoscut? ca una dintre ??rile cu tradi?ie aerospa?ial? ?i care posed? calita?ile necesare pentru sprijinirea eforturilor ?n aceast? direc?ie, pe parcursul timpului cercet?torii romani contribuind la peste 30 de misiuni spa?iale ?tiin?ifice ?i tehnologice. 

De-a lungul istoriei s-au remarcat personalit??i cum sunt: 

 • Conrad Haas — constructorul rachetei cu mai multe trepte cu stabilizatoare delta, Sibiu, 1529.
 • Aurel Vlaicu — primul roman inginer ?n aeronautic? 
 • Traian Vuia — proiectantul ?i constructorul primului aparat autonom de zbor ?n 1906 
 • Henri Coand? — proiectantul ?i constructorul primului avion cu reac?ie ?n 1910
 • Hermann Oberth — proiectantul primelor rachete ?i "p?rintele naviga?iei spa?iale"
 • Elie Carafoli — contribu?ii importante ?n aerodinamic? ?i ?tiin?e spa?iale, pre?edintele International Astronautical Federation (IAF) ?n 1968-1970. 

?n anul 1968 s-a ?nfiin?at Comisia Interministerial? CRAS — ?Comisia Roman? pentru Activit??i Spa?iale”, al c?rei scop era de a coordona dezvoltarea activit??ilor spa?iale la nivel na?ional. Formarea comisiei venea ?n contextul elabor?rii la nivel interna?ional a Programului Intercosmos ?n 1967, prin care mai multe ??ri s-au consultat ?n vederea stabilirii unor colabor?ri pentru explorarea spa?iului cosmic.

Comisia avea drept misiune s? elaboreze planurile de viitor pentru cercetarea spa?ial? din Romania ?i s? finan?eze ini?iative ?n aceast? direc?ie. Activitatea sa se concentra asupra unor domenii precum fizic?, medicin?, biologie, comunica?ii, meteorologie ?i teledetec?ie. Componen?a CRAS era format? din reprezentan?i ai ministerelor interesate de cercetarea ?tiin?ific?, utilizarea spa?iului extra-atmosferic ?n scopuri pa?nice ?i dezvoltarea tehnologiilor spa?iale, precum ?i din speciali?ti din institute de cercetare ?i din ?nv???mantul superior.

?n perioada 1965 - 1991, cercet?torii romani, al?turi de cei din ??ri central ?i est europene, au fost implica?i ?n ?Programul INTERCOSMOS”. Primul experiment spa?ial cu participare romaneasc? a fost realizat ?n anul 1972, la bordul satelitului artificial INTERKOSMOS 6. Doi ani mai tarziu, un alt experiment romanesc era trimis pe orbita circumterestr? la bordul satelitului COSMOS 690, urmat ?n 1978 de un alt experiment la bordul satelitului INTERKOSMOS 18. Fiecare dintre aceste experimente a deschis noi direc?ii de cercetare ?n Romania, care aveau s? fie consolidate ulterior.

Romania are de asemenea experien?? ?n domeniul aplica?iilor spa?iale: ?ncepand cu anul 1977 este opera?ional? sta?ia Intelsat Cheia cu dou? antene cu diametrul de 32 m; aplica?ii ale teledetec?iei ?i tehnologiei GPS sunt folosite ?n industria petrolier?, agricultur?, mediu, cartografia ?i utilizarea terenurilor.

Pe 14 mai 1981 Romania trimitea primul cosmonaut ?n spa?iu, fiind a 11-a ?ar? din lume care reu?ea acest lucru. Dumitru-Dorin Prunariu a efectuat experimente ?n mare parte romane?ti ?n spa?iul cosmic, realizate fie doar de cercet?tori romani, fie ?n colaborare cu cercet?tori din alte ??ri.

Pan? la zborul cosmic al lui Dumitru-Dorin Prunariu, Romania reu?ise s? trimit? un num?r de 17 echipamente ?i aparate ?n spa?iul cosmic la bordul rachetelor din Programul Intercosmos.

Comisia Roman? pentru Activit??i Spa?iale se ocupa ?i de ?ncheierea de acorduri interna?ionale. Romania a fost printre primele state est-europene care a semnat colabor?ri cu NASA, ?n anii ’70, preluand ?i prelucrand imagini de la sateli?ii americani. Romania avea, de asemenea, acorduri ?i cu ??ri din vestul Europei, precum acordul cu Fran?a, prin care speciali?tii romani au fost trimi?i la Toulouse pentru a se preg?ti ?n domeniul teledetec?iei satelitare.

?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Romane ?i acordurile cu ESA

?ncepand cu anul 1991, coordonarea activit??ilor spa?iale din Romania ?i colaborarea mai strans? ?n programe spa?iale europene ?i mondiale se realizeaz? datorit? ?nfiin??rii Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), ?n cadrul Ministerului Educa?iei ?i Tehnologiei, care in 1995 a fost reorganizat? ca institu?ie public? finan?at? integral din venituri proprii, func?ion?nd conform Hot?rarii Guvernului Romaniei nr. 923/20.11.1995 ?i a actelor ulterioare ?n sistemul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice - Autoritatea Na?ional? Pentru Cercetare ?tiin?ific? ?i Inovare (A.N.C.S.I.).

?n calitate de institu?ie guvernamental?, ROSA a ?ncheiat acorduri interna?ionale ?n numele Guvernului Romaniei. Primul acord dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind cooperarea spa?ial? ?n scopuri pa?nice a fost semnat la Paris pe 11 decembrie 1992 ?i ratificat prin Legea Nr. 40/1993, moment care a deschis calea pentru participarea romaneasc? la mai multe proiecte de cercetare, ?mpreun? cu alte ??ri europene. A urmat ?n 1999 Acordul Romania - ESA privind cooperarea pentru exploatarea ?i utilizarea pa?nic? a spa?iului cosmic, eveniment care a intensificat oportunit??ile de colaborare ?ntre comunitatea industrial? din Romania ?i ESA.

?n luna februarie 2006 s-a semnat aderarea Romaniei la Programul pentru ??rile Europene Colaboratoare (Programme for European Cooperating States – PECS) al ESA, iar ?ncepand cu anul 2007 Romania a contribuit la bugetul ESA ?n calitate de Stat European Cooperant, statut ratificat prin Legea nr. 1/2007.

Legea nr. 1/2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul Romaniei ?i Agen?ia Spa?ial? European?, semnat la Bucure?ti la 17 februarie 2006

Art. 2. 1 Contribu?ia financiar? a Guvernului Romaniei ?n perioada 2007-2011 este de 10 milioane euro, respectiv 2 milioane euro anual, ?i va fi suportat? ?n ?ntregime din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii, ?ncepand cu anul bugetar 2007.

?n urma ader?rii la ESA PECS, Romania a derulat urm?toarele proiecte:

 • ROKEO - Romanian Centered Knowledge Earth Observation
 • LEOWorks - Image processing/GIS software for educational purposes
 • ECSTRA - Energy Conversion and Transfer in the Solar Wind – Magnetosphere – Ionosphere System (in cadrul misiunii CLUSTER a Agentiei Spatiale Europene)
 • Planck-LFI_SED - Scientific exploitation of the Planck-LFI data (in cadrul misiunii PLANCK)
 • CFS - Growth and survival of coloured fungi in space (in cadrul ISS SURE)
 • KEEV - Kinetic and Experimental investigation of the Earth's and Venus's plasma layers (in cadrul misiunii VENUS EXPRESS)
 • RoSpaceGRID - Romanian GRID middleware repository for Space Science Applications (in cadrul ESA-Grid)
 • CoRoT - Romanian participation to the CoRoT mission
 • ICRF - Improving relative positions of reference stars around ICRF radio-sources (in cadrul misiunii GAIA)
 • SOHO - Romanian contributions to the Sun-Heliosphere Studies (in cadrul misiunii SOHO)

Planck
Gaia
Soho
Herschel

?ncepand cu 22 decembrie 2011, Romania a devenit cel de-al 19-lea Stat Membru al Agen?iei Spa?iale Europene, ca urmare a Legii nr. 262/2011 (17.12.2011) pentru ratificarea Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind aderarea Romaniei la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene ?i termenii ?i condi?iile aferente, semnat la Bucure?ti la 20 ianuarie 2011.

Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind aderarea Romaniei la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene

Art. 6
(1) ?n vederea cre?terii competitivit??ii entit??ilor de cercetare, industriale ?i academice pentru participarea la activit??ile ESA, inclusiv activit??ile de precalificare ?i adaptare la cerin?ele ESA, Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului - Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? va ini?ia ?i finan?a pentru perioada 2011-2019 un Program de Cercetare - Dezvoltare-Inovare (CDI).
(2) Managementul Programului de CDI men?ionat la alin. (1) va fi asigurat de ROSA pe baz? de contract de finan?are multianual, ?ncheiat cu Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific?, ?n condi?iile legii.

O etap? important? ?n procesul de aderare a constat ?n desf??urarea unui audit tehnologic asupra entit??ilor relevante din Romania (institute, centre de cercetare, companii industriale ?i IMM-uri) care de?in capabilit??i tehnologice spa?iale. Auditul a fost realizat de ESA, pornind de la un e?antion de 130 de entit??i, pentru 50 dintre acestea organizandu-se vizite tehnice ?i interviuri.

Statutul de Stat Membru cu drepturi depline al Agen?iei Spa?iale Europene a permis accesul organiza?iilor din Romania, ?n aceea?i m?sur? cu cele din ??rile membre ESA, la toate programele derulate, aceasta constituind un important transfer de tehnologie ?i deschiderea unei pie?e de tehnologie avansat?. Accesul direct la sistemele spa?iale ESA faciliteaz? dezvoltarea aplica?iilor spa?iale pentru agricultur?, mediu, transporturi, m?surarea dezastrelor, telemedicin?. De asemenea, proprietatea intelectual? este men?inut? la nivel na?ional, cu rol important ?n stabilitatea competen?ei ?n ?ar?.

Al?turi de programele obligatorii fiecare Stat Membru ESA se poate implica ?n anumite programe op?ionale ?n func?ie de interesele na?ionale. ?n baza evalu?rii capacit??ii ?i poten?ialului pentru activit??i spa?iale, Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) a prioritizat participarea Romaniei la urm?toarele Programe Op?ionale ESA:

 • Lansatoare, programul care asigur? accesul independent la spa?iu al Europei (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Programul Galileo, sistemul global de naviga?ie prin satelit al Europei (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Observarea P?mantului, programul care ajut? Europa s? ?n?eleag? sistemul de func?ionare a P?mantului ?i a proceselor sale, ?n special ?n contextul schimb?rilor globale (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Zborul uman ?n spa?iu ?i explorare robotic?, program care permite Europei s? se implice ?n dezvoltarea de infrastructuri spa?iale ?i s? dezvolte ?i testeze tehnologii necesare explor?rii spa?iale dincolo de orbita P?mantului (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Telecomunica?ii ?i aplica?ii integrate, program care asigur? viitorul Europei pe pia?a satcom la nivel mondial ?i transform? cercetarea ?n aplica?ii comerciale (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Programe de securitate, prin care Europa ??i dezvolt? capacitatea de a urm?ri ?n mod independent obiectele ?i fenomenele naturale, care ar putea afecta sateli?i ?n orbita sau infrastructura de pe P?mant (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Tehnologie, un program prin care se dezvolt? noi tehnologii pentru o gam? larg? de programe spa?iale ?i care sprijin? astfel competitivitatea industrial? (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)
 • Suport ?tiin?ific, un program care sprijin? dezvoltarea industrial? a instrumentelor ?tiin?ifice sau a experimentelor propuse de institute sau universit??i ?i selectate de ESA (mai multe detalii despre acest program sunt disponibile aici)

?n urma Consiliului Ministerial ESA din 2 decembrie 2014, Romania s-a al?turat programelor op?ionale cu privire la exploatarea Sta?iei Spa?iale Interna?ionale ?i la dezvoltarea celei mai noi rachete europene, Ariane 6.

Ca urmare a ader?rii la ESA, a urmat decizia Pre?edintelui A.N.C.S. nr. 9031/2012 – pentru aprobarea programului de Cercetare - Dezvoltare- Inovare STAR — Tehnologie Spa?ial? ?i Cercetare Avansat?, instrumentul prin care Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului (?n prezent Ministerul Educa?iei Na?ionale) - Autoritatea Na?ional? pentru Cercetare ?tiin?ific? (ANCS) asigur?, prin Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) ?n calitate de organiza?ie conduc?toare a programului, suportul la nivel na?ional pentru implementarea Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA), privind aderarea Romaniei la Conven?ia ESA.

Programul STAR, care are un buget de 384.180.000 lei pentru perioada 2012-2019, cuprinde trei subprograme: S1 - Cercetare, S2 - Infrastructura ?i S3 - Suport. Pan? ?n prezent a fost ?ncheiat? competi?ia C1 (2012 - Proiecte de tip CDI ?i Proiecte Prioritare ) ?i sunt ?n desf??urare proiecte finanante ca urmare a competi?iei C2 (2013 - proiecte de tip CDI ?i Proiecte de tip Centre de Competen?? ?n Tehnologii Spa?iale).

?n urma programului STAR condus de Agen?ia Spa?ial? Roman?, ?n Romania s-a reu?it adaptarea la cerin?ele ESA a entit??ilor din cercetare, industrie, operatori, comunitatea ?tiin?ific?, precum ?i crearea de noi entit??i de cercetare, industriale, ?i ?n domeniul tehnologiilor spa?iale. De asemenea, dezvoltarea elementelor necesare sustenabilit??ii activit??ilor spa?iale la nivel na?ional pe termen mediu ?i lung - unul din obiectivele principale avute ?n vedere - a fost atins cu succes.

Modalit??i de accesare a fondurilor ESA

Pentru participarea la programele ESA, exist? dou? modalit??i prin care firmele romane?ti pot accesa fonduri ale Agen?iei Spa?iale Europene: Schema de Stimulare a Industriei Romane (the Romanian Industry Incentive Scheme) ?i Invita?iile de participare la licita?ii (ITT - Invitation to tender).

Schema de Stimulare a Industriei Romane (the Romanian Industry Incentive Scheme) se adreseaz? doar companiilor romane?ti (inclusiv IMM-uri), organiza?iilor de cercetare ?i academice. Acest program are ca scop sprijinirea implic?rii Romaniei ?n activit??ile obligatorii ESA ?i ?n programele opera?ionale, iar pan? ?n prezent au avut loc:

 • mai 2012 - Primul apel pentru propuneri din cadrul ini?iativei Agen?iei Spa?iale Europene de ?ncurajare a particip?rii industriei din Romania
 • mai 2013 - Cel de-al doilea apel pentru propuneri din cadrul ini?iativei Agen?iei Spa?iale Europene de ?ncurajare a particip?rii industriei din Romania
 • noiembrie 2014 - Cel de-al treilea apel pentru propuneri din cadrul ini?iativei Agen?iei Spa?iale Europene de ?ncurajare a particip?rii industriei din Romania

Invita?iile de participare la licitiatie (ITT - Invitation to tender) sunt predominant competitive, iar ca?tig?torii lor nu trebuie doar s? fie familiariza?i cu practicile ?i procedurile ESA, ci ?i s? fie capabili de a preg?ti propuneri competitive ?i s? dispun? de resurse pentru a-?i sus?ine activit??ile incluse ?n propuneri. Agen?ia Spa?ial? Roman? organizeaz? frecvent traininguri cu reprezenta?i ESA ?n vederea preg?tirii organiza?iilor din Romania pentru licita?ii ESA, precum ?i sesiuni de informare cu privire la programele ESA ?n care este implicat? Romania.

Ca regul? fundamental?, participarea la ITT-uri este deschis? tuturor operatorilor economici (termen care include, de asemenea, institute, universit??i etc.) din statele membre ESA sau statele membre asociate.

Invita?iile la licita?ie (ITT) vor con?ine informa?ii precise cu privire la normele de participare ?i sunt disponibile on-line prin intermediul sistemului EMITS.

Domeniul spa?ial la momentul actual ?n Romania

Dezvoltarea industriei aeronautice din Romania include ?n prezent produc?ia, bazat? pe proiecte proprii ?i sub licen??, a mai mult de 20 de tipuri de avioane de transport, elicoptere, avioane medium-courier de pasageri ?i avioane u?oare.

De asemenea, este dezvoltat ?i sectorul aplica?iilor comerciale ale tehnologiilor aerospa?iale, care cuprinde printre altele comunica?iile spa?iale, aplica?iile teledetec?iei GIS, pozi?ionare ?i naviga?ie, sistemul de informare global?.

Administra?ia public? ?mpreun? cu entit??i private din Romania sprijin? activit??ile spa?iale ca element important ?i necesar ?n dezvoltarea social?.

Surse: Astronautica, nr. 2/2007

 

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎