Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Despre ROSA

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) este coordonatorul la nivel na?ional ?i interna?ional al activit??ilor Romaniei din domeniul spa?ial. Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA), este o institu?ie public? finan?at? integral din venituri proprii, func?ion?nd conform Hot?rarii Guvernului Romaniei nr. 923/20.11.1995 ?i a actelor ulterioare ?n sistemul Ministerului Cercet?rii ?i Inov?rii - Autoritatea Na?ional? Pentru Cercetare ?tiin?ific? ?i Inovare (A.N.C.S.I.).

Misiunea Agen?iei Spa?iale Romane cuprinde: 

  1. coordonarea programelor na?ionale de cercetare ?i aplica?ii spa?iale
  2. promovarea dezvolt?rii Romaniei ?n domeniul spa?ial
  3. reprezentarea Guvernului Romaniei ?n programe de cooperare interna?ional? 
  4. cercetarea orientat? pe probleme spa?iale

?n calitate de coordonator al programelor na?ionale de cercetare ?i aplica?ii spa?iale, ROSA dezvolt? ?i coordoneaz? implementarea Programului Spa?ial Na?ional. ?n func?ie de obiectivele acestuia, Agen?ia este autorizat? s? ?nfiin?eze centre de cercetare ?i dezvoltare.

Ca reprezentant al Guvernului, Agen?ia Spa?ial? Roman? stabile?te acorduri de cooperare cu organiza?iile interna?ionale cum ar fi European Space Agency (ESA) ?i Committee on Space Research (COSPAR), precum ?i acorduri bilaterale de cooperare la nivelul Guvernului. Al?turi de Ministerul Afacerilor Externe, ROSA reprezint? Romania la sesiunile Comitetului Na?iunilor Unite pentru Utilizarea ?n scopuri pa?nice a spa?iului extraatmosferic (United Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space - COPUOS) ?i la subcomitetele acestuia.

ROSA este organiza?ia conduc?toare a Programului de Cercetare, Dezvoltare ?i Inovare STAR – Tehnologie Spa?ial? ?i Cercetare Avansat? (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019, aprobat prin Legea nr. 262/2011 — instrumentul prin care se asigur? suportul la nivel na?ional pentru implementarea Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA), privind aderarea Romaniei la Conven?ia ESA. 

Totodat?, Agen?ia desf??oar? propriile proiecte de cercetare ?tiin?ific? ?i dezvoltare prin ROSA Research Centre.

Agen?ia Spa?ial? Roman? este condus? din anul 2004 de pre?edinte, Doctor Fizician Marius-Ioan Piso care ?ndepline?te ?i func?ia de director executiv (din 1995). Cosmonautul Dumitru Dorin Prunariu este pre?edintele de onoare al Agen?iei (din 2004).

 

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎